Etyka zawodu podologa

By Redakcja, 24 października 2018

Podolog zawsze:

 

 1. Przestrzega zasad działania w najlepszym interesie swoich pacjentów. Traktuje zdrowie człowieka jako najwyższe dobro. Postępuje tak, aby budzić zaufanie i szacunek swoją nienaganną postawą.
 2. Wykonuje zawód podologa, zgodnie z akceptowanymi standardami zawodowymi w zakresie posiadanych kompetencji, wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia zawodowego.
 3. Przestrzega zasad najlepszej praktyki podologicznej w celu wykonywania swoich działań zawodowych.
 4. Przestrzega obowiązku wykonywania dobrej praktyki zawodowej w warunkach zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie zabiegów.
 5. Szanuje prawa i godność wszystkich osób. Zapewnia pacjentowi prawo do zagwarantowania dostępu do usług podologicznych bez względu na wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne i społeczne, wyznanie, światopogląd, orientację seksualną, stan zdrowia, względy polityczne, stan majątkowy, źródło finansowania świadczenia, stan cywilny i inne uwarunkowania, które mogłyby naruszać zasady równego traktowania.
 6. Przestrzega wszystkich przepisów, które regulują i wpływają na dobrą praktykę i badania w dziedzinie podologii.
 7. Akceptuje odpowiedzialność oraz podtrzymuje integralność zawodu podologa.
 8. Uznaje profesjonalizację zawodu podologa, celem uznania go za ważną wartość w społeczeństwie, a wykonywanie dobrej praktyki podologicznej za podstawową zasadę bytowania w społeczeństwie.
 9. Przestrzega zasad moralnych wobec członków innych zawodów związanych ze służbą zdrowia, ponieważ są reprezentantami własnego zawodu.
 10. Stosuje zasady współpracy interdyscyplinarnej. W przypadkach nie należących do kompetencji, podolog jeśli uzna to za konieczne, odnosi się do współpracownika lub innego pracownika ochrony zdrowia.
 11. Przestrzega zasady moralne w relacjach między podologami, które polegają na wzajemnym szacunku oraz świadomości społecznej rangi wykonywanego zawodu. Podolog ma prawo spodziewać się współpracy oraz pomocy zawodowej ze strony innych specjalistów.
 12. Przestrzega obowiązku stałego doskonalenia zawodowego, tym samym zapewnia udzielanie świadczeń zgodnych z aktualnym poziomem wiedzy.
 13. Wykorzystuje metody i materiały reklamowe, które nie znoszą zawodu. Podolog nie reklamuje towarów i usług, jeżeli uwłacza to godności i kompetencjom podologa, podważa zaufanie do zawodu, jest sprzeczne z aktualnym poziomem wiedzy podologicznej może wpływać negatywnie na obiektywizm w wykonywaniu przez niego czynności zawodowych.
 14. Podolog powinien podawać do ogólnej wiadomości badania naukowe i inne działania oraz procesy, które mogą się przyczynić do podniesienia poziomu wykonywania dobrej praktyki podologicznej, z nastawieniem na profilaktykę oraz poprawę stanu zdrowia społeczeństwa.
 15. Podolog wykonuje dobrą praktykę podologiczną zgodnie z zasadami dochowania tajemnicy zawodowej, chroni dane wrażliwe klienta.

 

Podolog powinien:

 

 1. Akceptować odpowiedzialność za wszystkie aspekty dobrej praktyki podologicznej.
 2. Upewnić się, że zabiegi nie kolidują z żadną inną terapią, którą otrzymuje pacjent.
 3. Utrzymywać na profesjonalnym poziomie kompetencje i rozwój zawodowy.
 4. Przechowywać w trakcie terapii wyczerpujące, dokładne i aktualne karty klienta.
 5. Poinformować lekarza kierującego pacjenta o postępie stosowanej terapii, o wszelkich obawach, jakie może mieć podolog, zawsze pod warunkiem pisemnej zgody pacjenta.
 6. Upewnić się, że pacjenci wyrażają świadomą zgodę na leczenie przez podologa lub innego pracownika ochrony zdrowia pod ich bezpośrednim nadzorem. (np. na piśmie, przechowywane przez okres 5 lat)
 7. Uzyskać formularz zgody w przypadku wykonywania usług podologicznych na nieletnich. Przestrzegać zasady, że nieletniemu zawsze powinien towarzyszyć rodzic lub opiekun.
Zaciekawił Cię ten artykuł? Podziel się z innymi: